Onderhoud het openbaar groen bijvriendelijk

Hakhoutbeheer: gefaseerd knotten of kappen

Het kappen van alle bomen in éénzelfde gebied is slecht voor bijen. Heel wat wilde bijenpopulaties in dat gebied ontwikkelden zich net door de aanwezigheid van stuifmeel. Een rij wilgen bijvoorbeeld kan wel tientallen kilogram stuifmeel leveren aan de natuur.In het jaar van de kaalslag hebben de ontwakende diertjes een enorm voedseltekort, met alle gevolgen van dien. Het duurt jaren voor deze populaties hersteld zijn.  Gefaseerd knotten of kappen is dus veel beter.

Snoeien na het bloeien!

Planten zijn pas interessant voor bijen als ze bloeien. We snoeien goede bijenplanten echter vaak te enthousiast en te vroeg. Denk maar aan Ligustrum en Prunus laurocerasus die heel wat insecten voorzien van voedsel. Ook buxus is een goede bijenplant, maar komt door de vormsnoei nauwelijks of niet tot bloei. Onze cultuur van strakke hagen zorgt ervoor dat we ze nauwelijks zien bloeien. Waarom niet snoeien na de bloei of eens een jaartje overslaan waar het kan?

Bermen maaien met gezond verstand

Een berm mag volgens het bermbesluit pas gemaaid worden vanaf 15 juni. Het hoeft echter niet perse op 16 juni. Dikwijls is de druk van de aannemer erg  groot om eraan te beginnen. Maar zeker wanneer het voorjaar laat op gang is gekomen, is er nog heel veel bloei in deze periode. Te vroeg maaien geeft telkens aanleiding tot een verlies van heel wat soorten. Een terreinbezoek ter plaatse kan heel wat vertellen over de toestand van dit stukje wilde natuur en eventueel inspireren om het beheer aan te passen.

Gefaseerd maaien

Bij het maaien van grasperken, speelpleinen en ligweides is de tendens dikwijls: ‘hoe korter, hoe liever’. Maar we kunnen er ook voor kiezen om niet altijd alles te maaien. Stroken langs de oever van een rivier of vijver mogen eens doorgroeien. Zelfs stroken gras op speelpleinen laten doorschieten levert heel wat bloemen op. Minder maaien zorgt voor meer variatie in flora en fauna. Ook solitaire bijen krijgen daardoor meer nestgelegenheid en voedsel. Deze manier van werken vraagt wel begrip van de bevolking. Goed informeren is hier dus de boodschap.